Jump to Navigation

Par mums

PAZIŅOJUMS PAR TELPU IZNOMĀŠANU

Paziņojums.

1. Iznomājamais objekts.

1.1.Rīgas Pļavnieku pamatskola (turpmāk – Skola), iznomā Skolas telpas Rīgā, J.Grestes ielā 14, ar kopējo platību 45 kv.m.,

kafejnīcas izvietošanai Skolas 1.stāvā ar ierobežotu publisku pieejamību.

2. Mērķis, nosacījumi

2.1. Nodrošināt Skolas audzēkņus, viņu pavadošo personu un darbinieku ēdināšanas pakalpojumus.

2.2. Kafejnīcas darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

2.3. Kafejnīcai jānodrošina – siltos ēdienus un dzērienus; aukstās uzkodas; desertu; smalkmaizītes; sulas; dzērienus un saldumus.

2.4. Tirgot tikai bērnu iestādēs atļauto produkciju klāstu.

2.5. Ēdienu gatavošanai jāizmanto tikai svaigi un labas kvalitātes produkti.

2.6. Jāievēro noteikumi, kuri atbilst izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem.

2.7. Izcenojumam jāatbilst vidējā līmeņa izcenojumam izglītības iestādēs.

3. Nosacītā cena (aptaujas sākumcena):

0,65 EUR/kv.m + PVN+patērētā elektroenerģija+apsaimniekošanas izdevumi

4. Nomas pretendenta izvēles kritēriji:

4.1. Nomas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzot pieteikumu piedāvās visaugstāko nomas maksas cenu par iznomājamo objektu. Piedāvātā nomas maksas cena nedrīkst būt zemāka par paziņojumā minēto Nosacīto cenu.

5. Komerclīguma darbības laiks un nosacījumi:

5.1. 3 gadi no līguma noslēgšanas brīža

6. Pieteikšanās termiņš, pieteikumu iesniegšana:

Pieteikumi nomāt telpas, rakstveidā (slēgtā aploksnē) jāiesniedz līdz 2014.gada 26.augustam, plkst.14.00, Rīgā, J.Grestes ielā 14., lietvedībā, pieteikumā jānorāda, nomas maksas apmērs kādu pieteikuma iesniedzējs piedāvā maksāt par iznomājamo objektu -  „Par iznomājamo objektu piedāvājam šādu nomas maksu: ________EUR/kv.m bez PVN mēnesī.”

7. Papildus informācija:

7.1. 67246868, Elīna Dreimane, direktore

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolas iznomāšanas komisija.

 

 


27.08.2014. plkst.18.00 - 2014./2015.m.g. 1.klašu vecāku sapulces.


 

Rīgas Pļavnieku pamatskola – konkurētspējīga skola Rīgā, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību un sniedz iespēju jaunietim iegūt nepieciešamās zināšanas un pamatprasmes sabiedriskajai un personiskajai dzīvei.

Rīgas Pļavnieku pamatskolā tiek realizēta pamatizglītības programma (programmas kods: 21011111).

Rīgas Pļavnieku pamatskola darbu uzsāka 2011.gada 2.augustā.

Skolā strādā 55 kvalificēti pedagogi. Ir 25 klašu grupas.

Mūsu skolā ir droša vide. Darbojas pagarinātā dienas grupa un ir pieejams atbalsta personāls: sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, logopēds, psihologs, kā arī medmāsa. Skola nodrošināta ar mūsdienīgu sporta zāli un sporta inventāru, kas sniedz iespēju skolēniem aktīvi iesaistīties sporta nodarbībās un sacensībās.

Skola ir bagāta ar interešu izglītības pulciņu klāstu. Ir iespējams apmeklēt:

 • Basketbols
 • 1.-4.klašu koris
 • Zēnu koris 3.- 6.klasēm
 • 5. - 9.klašu koris
 • 1. - 2.klašu tautu deju kolektīvs
 • 3. - 4.klašu tautu deju kolektīvs
 • 5. - 9.klašu tautu deju kolektīvs
 • Floristika 5.-7.klasēm
 • Teātra pulciņš 2. – 9.klasēm
 • Keramika 1. – 7.klasēm
 • Tradicionālie rokdarbi 5. – 7.klasēm
 • Lego konstruēšana 1. – 4.klasēm
 • Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
 • Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
 • Žurnālistika/Skolas avīze
 • Teniss
 • Datorapmācība

2014./2015. m.g. 1., 2., 3.klašu skolēnu formu (veste ) iespējams pasūtīt firmas "Mar @Len" birojā trešdienās no 9:30 - 16:30, Klijāna ielā 2d, t: 29845990.


 

 

 

 



Main menu 2

by Dr. Radut.