Informācija!

Par izglītojamo ēdināšanu

Informācijai – 13.12.2022. stājas spēkā grozījums Rīgas domes 24.08.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-153-sn “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”:
7. Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojums pilnībā vai daļēji tiek segts no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem,
tad vecākam vai pilngadīgajam izglītojamam ir pienākums līdz kārtējās dienas plkst. 7.00 informēt,
ka attiecīgajā dienā izglītojamam ēdināšanas pakalpojums nav nepieciešams, piesakot kavējumu līgumā vai iestādes noteiktajā kārtībā. (pielikumā 2022_12_13_saistosie_not_153)
(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 30.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-176-sn redakcijā).
 
Atgādinām, ka šis pienākums gulstas uz vecākiem ne tikai līdzfinansējuma gadījumā, bet arī tad, ja ēdināšanas izdevumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta!

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.


SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR LAUNAGA APMAKSU!

  • Visas tehniskās lietas ar platformu Mily.lv  ir nokārtotas.

Tāpēc vecākiem ir iespēja no 27.12.2023. slēgt Distances līgumu ar ēdinātāju SIA MARNIKO par launaga apmaksu 1. - 4.klases skolēniem. 

Vispārīgu informāciju par Platformas darbību varat aplūkot šajā videohttps://youtu.be/dq3jhNL60SE

Līgums par ēdināšanu tiek slēgts un jebkurā brīdī pārtraukts Platformā Mily.

  • Tie vecāki, kuri ir veikuši priekšapmaksu par launagu, bet launags nav izmantots, lūgums zvanīt uz tālruni +371 26183029.

Ar cieņu, SIA MARNIKO prokūrists Anna Lisenko


DISTANCES LĪGUMS par izglītojamā ēdināšanas pakalpojuma apmaksu

ed 

Papildus informācija:

Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)

Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)


Rīgas domes 27.04.2022. lēmumu Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas stāsies spēkā 01.09.2022.

Šis lēmums paredz:

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 30.08.2016. lēmumu Nr. 4116 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr. 2321 “Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība”.

Izglītojamie, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), un ēdināšanas pakalpojumu maksimālā maksa Pašvaldības izglītības iestādēs


2023./2024.m.g.

Ņemot vērā šā brīža ekonomisko situāciju, produktu un komunālo pakalpojumu sadārdzinājumu, diemžēl, skolas ēdinātājs - SIA MARNIKO, ir pieņēmis lēmumu paaugstināt cenu par launagu.

Lai skolēniem tiktu nodrošināts pilnvērtīgs un sabalansēts ēdiens, no 01.09.2023. launaga cena būs 1.50 EUR/dienā.


Ēdienkarte

Pusdienas 27.05.2024. - 31.05.2024.        Launags

Pusdienas 20.05.2024. - 24.05.2024.       Launags

Pusdienas 13.05.2024. - 17.05.2024.         Launags

Pusdienas 07.05.2024. - 10.05.2024.        Launags